Gweithdai Celf

Cynhaliwyd gweithdy celf dan nawdd Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (Llŷn) a chronfa Degwm Pistyll.Gweithdy 1

Cynhaliwyd y gweithdy dros dri diwrnod yn ystod gwyliau’r Sulgwyn eleni a gwahoddwyd Catrin Williams i weithio efo’r plant.


Cafwyd hwyl garw yn edrych ar batrymau yn y capel, hel atgofion am yr ysgol Sul a chasglu geiriau arwyddocaol o’r ardal. Cafwyd sesiynau yn braslunio yn yr awyr agored ac roedd pawb wrth eu bodd yn mwynhau eu bocsys bwyd yn y cae chwarae. Roedd Catrin hyd yn oed yn manteisio ar y llechi oedd wedi dod oddiar yr hen do wrth i TIR ei atgyweirio er mwyn creu lluniau i’w trysori.


Ar ddiwedd y sesiynau roedd y plant wedi cynhyrchu paneli oedd yn dangos eu dehongliad nhw o hanes a phensaerniaeth y capel.


catrin

Cafwyd hwyl garw yn edrych ar batrymau yn y capel, hel atgofion am yr ysgol Sul a chasglu geiriau arwyddocaol o’r ardal. Cafwyd sesiynau yn braslunio yn yr awyr agored ac roedd pawb wrth eu bodd yn mwynhau eu bocsys bwyd yn y cae chwarae. Roedd Catrin hyd yn oed yn manteisio ar y llechi oedd wedi dod oddiar yr hen do wrth i TIR ei atgyweirio er mwyn creu lluniau i’w trysori.

Gweithdy 2

CianTractor

Yn sgil llwyddiant gweithdy Catrin Williams cynhaliwyd gweithdy celf yng nghwmni Cian Owen fis Gorffennaf. Daeth criw da at ei gilydd a gallech glywed pin yn disgyn wrth i’r plant (a’r oedolion erbyn hyn) ganolbwyntio ar wneud lluniau o’u cartrefi ac ychwanegu y dynion bach pric sydd yn nodweddiadol o waith Cian.


Cianphotoaonb