Cefndir

capel isa isaf MC Llithfaen hafod ceiri

Newyddion

Chwefror 2022:

Gweithdy Celf: 23 Chwefror 2022 10:00am - 2:30pm

Gweithdy Celf

Hydref 2021:

Gweithdy Celf: 27 Hydref 2021 10:00am - 2:30pm

Gweithdy Celf

Gorffenaf 2021:

Taith o gwmpas Llithfaen ddoe: 29 Gorffenaf 2021 5:30pm

Taith-QR

Mehefin 2021:

Helfa Drysor: 9 Mehefin 2021 5:30pm-6:30pm

Helfa-Drysor

Hafod Ceiri: Agor y drws: 5 Mehefin 2021 2:00pm-5:00pm.

Agor-y-Drws

Mai 2021:

Sgwrs - Nos Fercher 26 Mai 7:30 - Cyflwyniad i'r prosiect QR diweddar - "Busnesau Llithfaen"

QR

Mawrth 2021:

Sgwrs gan Gwyn Vaughan Jones a Siri - Nos Fercher 17 Mawrth 7:30 - "Norwy- Pwy yw'r bobol frodorol?"

Norwy

Mae'r to bron a gorffen a gweithwyr TIR wedi bod yn gweithio yn ddiwyd yn ystod y cyfnod oer i gael gorffen y gwaith. Diolch i CADW hefyd am arian ychwanegol i wneud gwaith ar y plastar mewnol a'r drws ffrynt. Bydd y gwaith yma yn gorffen yn fuan hefyd. Byddwn wedyn yn glanhau yr adeilad cyn symud ymlaen i'r cam nesaf.

Ionawr 2021:

Sgwrs gan Trystan Lewis Nos Fercher 20 Ionawr 7:30 - "Byd y Cerddor"

nenfwd hafod ceiri

Ar Drothwy'r Nadolig 2020:

Gweler isod, fideo o gyngherdd Nadolig Hafod Ceiri a gynhaliwyd "ar-lein" eleni oherwydd mesurau diogelwch y pandemig. Mwynhewch, a'n dymuniad gorau i chwi am Nadolig Llawen a Heddychlon (a Blwyddyn Newydd Dda).

Rhagfyr 2020:

Mae'r gwaith yn mynd rhagddo ar y capel. Yr unig beth sydd angen rwan ydi tywydd gwell !!

Yr ydym wedi cael mwy o arian gan CADW i adnewyddu y nenfwd tu mewn a chael y gwaith plastar yn ôl fel ag yr oedd.

Cafwyd sgwrs gan Geraint Jones ar "Y Dyn Lleiaf yn y Byd" fis Hydref, a gan Bob Morris ar "Chwedlau Arthur" fis Tachwedd. Yn y flwyddyn newydd byddwn yn cael sgyrsiau ar y trydydd nos Fercher yn y mis.

Medi 2020:

O'r diwedd mae'r gwaith wedi cychwyn ar gapel M.C. Llithfaen! Llofnodwyd y les am yr adeilad ym mis Chwefror eleni, ond daeth y cyfnod anodd yma ar ein gwarthaf ac er ein bod wedi sicrhau yr arian daeth y gwaith i stop cyn iddo ychwyn bron.

grantiau hafod ceiri

Ond erbyn hyn mae'r gwaith wedi ail ddechrau ac y mae'r grantiau cychwynnol hyn yn talu i ddiogelu'r to a chryfhau y nenfwd. Diolch i "Cronfa Datblygu Cynaladwy AHNE Llŷn", "Sefydliad Garfield Weston", "Cronfa'r Degwm", "CADW", a "Chronfa Dreftadaeth y Loteri" am ein cefnogi i wireddu y cam hwn.

nenfwd hafod ceiri nenfwd hafod ceiri

Ein bwriad terfynol yn yr adeilad yw creu dau lawr yn y prif adeilad: y llawr uchaf yn agored gan gadw nodweddion unigryw y aleri a'r seddi côr; bydd y llawr isaf yn cael ei ddatblygu yn gaffi bychan a chanolfan dreftadaeth yn canolbwyntio ar hanes lleol Tre'r Ceiri.

Wrth gwrs, oherwydd y cyfyngiadau sydd yn bodoli ni fu'n bosib cychwyn ar weithareddau treftadaeth oedd gennym ar y gweill ond cafwyd ambell gyfarfod Zoom yn ystod misoedd y clo. Ein bwriad yw ail ddechrau cyfarfodydd misol pan fydd y sefyllfa yn haws o ran cynnal digwyddiadau mwy dan do.

Digwyddodd y bererindod flynyddol ddydd Sul, 30 Awst. Cerddodd pawb o eglwys Pistyll i eglwys Nefyn a diolch i Ann Roberts am drefnu a diolch am y croeso yn yr amgueddfa forwrol.

Pererindod 2020

Mae'n gyfnod heriol iawn yn ariannol i bob mudiad a gan na fedrwn gynnal gweithgareddau a'r biliau yn dal i ddod i mewn yr ydym wedi agor tudalen "Just Giving" - os hoffech gyfrannu at y fenter byddai hyn yn cael ei dderbyn yn ddiolchgar iawn.

Yr ydym yn gweithio ar wefan (hon), ac y mae gennym bresenoldeb ar y cyfryngau cymdeithasol:- hoffwch dudalen Hafod Ceiri ar Facebook a dilynwch @HafodCeiri ar Twitter.

Cysylltiadau

  • Twitter
  • @HafodCeiri

  • Facebook
  • Cyfrif facebook Hafod Ceiri

  • E-bost HC.Cyfeillion@hotmail.com

  • Just Giving

Cysylltu

Cyfeillion :

Os hoffech fod ar restr ein cyfeillion - a fyddai'n bosib i chi anfon eich manylion cysylltu cywir i Cyfeillion.HC@hotmail.com